top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI

SportHelp.cz, z. s. a Sport bez starostí s.r.o. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Sport Bez Starostí s.r.o., IČ: 066 46 336, se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286164 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje spolku Sport Help, z.s., IČ: 14167115, se sídlem Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5 a zejména jeho členům (dále jen „člen“) za níže uvedených podmínek služby, zboží, produkty, software, internetové stránky, jejichž seznam průběžně aktualizuje na https://www.sporthelp.cz/ (dále jen „služby“). Členem je ve smyslu těchto podmínek každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci nebo která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní služby poskytovatele a ve využívání služeb i nadále pokračuje, zároveň vyplnila přihlášku a zaplatila členský poplatek.

 2. Vztah poskytovatele s členy užívající shora uvedené služby se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání služby nebo technické podmínky užívání služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané službě.

 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se aplikují rovněž na vztahy mezi členem a dalšími třetími osobami poskytujícími přidružené služby (dále jen „propojené osoby“), pokud zvláštní smluvní podmínky nestanoví jinak.

 2. REGISTRACE ČLENA

Sjednat členství mohou pouze osoby, které svoji sportovní činnost nevykonávají profesionálně, tedy pojištěny nejsou (a do pojištění nemohou vstoupit) osoby, které svoji sportovní činnost vykonávají jako pracovní činnost (povolání) a výkonem sportovní činnosti (formou závodů, soutěží, včetně přípravy na ně) získávají svůj hlavní příjem, tedy na sportovce se statutem „profesionála“, který vyplývá ze smlouvy o výkonu sportovní činnosti nebo z dalších dokumentů (od sportovního svazu, klubu, oddílu).

Osoby, které jsou členy pojistníka a provozují bowling, bridž, golf nebo šachy, mohou do pojištění vstoupit, i když tento sport provozují na profesionální úrovni.

Vstupní věk pojištěné osoby činí maximálně 64 let. Pojištění jednotlivých osob končí nejpozději jeden den před výročním dnem počátku pojištění v roce, ve kterém se pojištěná osoba dožije věku 65 let, resp. skončením platnosti této smlouvy.

 

 1. Registrace. Pro veškeré činnosti člena prováděné je nezbytné provedení registrace a přihláška do programu. I v případě, že kterákoli služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání služeb. Pokud člen s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

 2. Přihlašovací formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním přihlášky. Přihlášku je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba splňující a zavazující se k prohlášením uvedeným v čl. 3. odst. 1 níže.

 3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník služby, který související stránky ani službu nehodlá prozatím využívat, nemůže se však stát členem do chvíle než si vybere některý z produktů a zaplatí za jeho používání odpovídající úplatu.

 4. Registrační údaje. Při registraci je uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat služby poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje uživatel dobrovolně. Zákazník zejména nesmí při zadávání údajů užívat cizí jména či fakta, vulgární či nemorální výrazy nebo znaky podporující násilí. Při jakékoliv změně údajů je uživatel povinen je aktualizovat, je-li to možné. Poskytnuté údaje může uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 4. níže.

 5. Souhlas s VSP. Před dokončením registrace je uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání služeb. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

 6. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) a zaplacením minimálně první splátky členského poplatku je založen smluvní vztah mezi členem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace člen vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

 7. Uživatelský účet. Dokončením registrace je členovi založen uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje parametry užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou e-mailovou adresu, nastavení služeb apod.).

 8. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o členovi. Poskytnutím takových dalších povinných osobních údajů může být podmíněno další využívání služeb. V takovém případě je poskytovatel oprávněn členovi zrušit uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Prohlášení člena. Člen vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

  • je fyzickou osobou,

  • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, je starší 18 let,

  • má trvalý pobyt na území České republiky,

  • jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užívání služeb,

  • veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  • používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů,

  • před zahájením užívání služeb se důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 1. Základní povinnosti člena. Člen se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:

  • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení prohlášení uživatele uvedených v těchto podmínkách,

  • bude používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,

  • nebude služby zneužívat nebo využívat nedovoleným způsobem,

  • zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

  • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,

  • nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

  • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby či dobré jméno poskytovatele,

  • bude za služby hradit cenu podle produktu, který si zvolí a vždy v minimální délce trvání daného produktu;

  • pokud člen předal či předá poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je člen povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů; v opačném případě člen odpovídá poskytovateli za způsobenou škodu.

 1. Základní práva a povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, oprávněn:

  • kdykoli dle svého uvážení pozastavit, omezit nebo ukončit poskytování jakékoli služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem členům nebo pouze ve vztahu k některým členům, a to vždy nejméně s jednoměsíčním předstihem,

  • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat člena zrušit či zablokovat uživatelský účet člena, v případě jakýchkoliv porušení práv a povinností nebo zneužití ze strany člena.

 1. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Člen bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.

 

 1. Úplatnost a Bezúplatnost

  • Registrace člena není zpoplatněna a je poskytována poskytovatelem zdarma.

  • Jednotlivé služby jsou zpoplatněny na základě Produktového listu a Ceníku služeb, které se mohou měnit v souvislosti s měnící se nabídkou služeb.

 1. Zásady chování uživatele.

  • Porušování právních předpisů. Člen nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy, pravidly používání služeb poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy.

  • Člen je při užívání služeb povinen vždy respektovat práva poskytovatele, propojených osob a třetích osob.

  • Člen zejména nesmí:

   • užívat kteroukoli službu v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,

   • komerčně užívat kterékoli služby způsobem způsobilým poškodit poskytovatele, např. vytvářet uživatelské účty za účelem úplatného či bezúplatného převodu jinému uživateli,

   • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb poskytovatele i služeb a produktů třetích osob,

   • zneužívat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby,

   • vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná fyzická osoba než člen, nebo vytvářet uživatelské a členské účty, jejichž parametry (např. adresa e-mailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,

   • pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

  • Sankce. V případě, že člen užívá kteroukoli službu v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany člena ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit člena, nebo zrušit či zablokovat daný účet. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v těchto podmínkách může vést ke shora uvedeným následkům.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) bere člen na vědomí, že poskytovatel jako správce zpracovává jeho osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jakož i v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Provedením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

 2. Předávání osobních údajů. Provedením registrace bere uživatel dále na vědomí, že může dojít k předání osobních údajů uživatele propojeným osobám a poskytovatelům služeb, a to pro vnitřní administrativní účely skupiny poskytovatele. Tyto propojené osoby a další poskytovatelé jsou povinny zabezpečit případně předané osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako poskytovatel. Další informace o tom, komu mohou být osobní údaje předávány, je možné nalézt v Zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

 3. Statistická data. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů poskytovatele a propojených osob a využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Uživatel bere na vědomí, že anonymizované údaje nejsou osobními údaji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn sdělovat propojeným osobám pro účely provozování propojených serverů statistické údaje v anonymizované podobě.

 

5. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

 1. Reklama v rámci služeb. Člen tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat obsahu služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím služeb i jiných informací.

  • Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

  • Reklama představuje obsah třetích osob, a poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu člena se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

 1. Obchodní sdělení. Pokud uživatel resp. člen neodmítne takové využití svého elektronického kontaktu, poskytovatel mu na e-mailové adresy uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) může zasílat obchodní sdělení obsahující zejm. informace o novinkách služeb a o dalších obdobných produktech poskytovatele, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Obchodní sdělení může obsahovat sdělení třetích stran, pokud si uživatel v nastavení služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) třetích stran, resp. souhlasil s jejich zasíláním. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje osobní údaje uživatele třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.

6. ODPOVĚDNOST, VYLOUČENÍ ZÁRUK A POVINNOSTI TŘETÍCH STRAN

 1. Vyloučení záruk. Není-li v reklamačním řádu a podmínkách vztahujících se k jednotlivému produktu či službě zakoupené prostřednictvím serveru provozovaného poskytovatelem či s ním propojenými osobami uvedeno jinak, služby poskytované poskytovatelem členovi jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje členům žádné záruky ohledně služeb.

 2. Předcházení škodám. Člen se zavazuje učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb.

  • Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služeb, omezením či ukončením poskytování služeb. Poskytovatel vůči uživateli zejména neodpovídá za:

   • jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci,

   • jakýkoliv následek porušení povinností ze strany uživatele resp. člena ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,

   • jakýkoliv jiný následek používání služeb.

 

Poskytovatel a člen prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost poskytovatele v souvislosti se službami vůči členovi.

 1. Odškodnění. Člen se zavazuje odškodnit poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto podmínek.

7. SOUHLAS S PODMÍNKAMI A JEJICH ZMĚNA

 1. Souhlas s podmínkami. Každý z členů je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek, nebo fakticky tím, že člen začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud člen s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

 2. Změny a účinnost změn podmínek

  • Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek poskytovatel členovi sdělí.

  • Účinnost změn podmínek. Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému členovi pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Člen může projevit souhlas buď kliknutím na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou podmínek, nebo pokračováním v používání služeb ze strany člena i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pokud člen se změnami podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že člen, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá služby, stává se bez dalšího uživatelem případně členem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu článku 2. těchto podmínek.

 9. RŮZNÉ

 1. Vztah k propojeným osobám:

  • Obsah propojených serverů. Poskytování služeb propojenými osobami a související práva a povinnosti se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, nestanoví-li smluvní podmínky příslušného propojeného serveru jinak.

 1. Vztah k třetím osobám:

  • Obsah třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za obsah třetích osob zobrazovaný nebo poskytovaný v rámci služeb, a to zejména za reklamní sdělení třetích osob zobrazovaná v rámci služeb a software třetích osob nabízený ke stažení v rámci služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že obsah třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

  • Obsah serverů třetích osob. Servery ani služby třetích osob nejsou kontrolovány poskytovatelem a poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru třetích osob. Propojení serverů třetích osob se službami poskytovatele neznamená, že by poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.

  • Použití osobních údajů na serverech třetích osob. Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru třetí osoby, který navštívil, a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých osobních údajů na příslušném serveru třetí osoby.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem nebo členem, který je spotřebitelem, se řídí těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem nebo členem, který není spotřebitelem, se řídí těmito podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 3. Zvláštní ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem nebo členem odchylující se od těchto podmínek mají přednost.

 4. Na smluvní vztah mezi uživatelem nebo členem a poskytovatelem, jehož součástí jsou tyto podmínky, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva), pokud jde o uživatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

 5. Strany na sebe berou riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

 6. Poskytovatel ani uživatel nebo členem si nepřejí, aby byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 7. Účinnost. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 1. prosince 2021.

Sport Bez Starostí s.r.o.

Ota Šunda, jednatel

bottom of page