top of page

Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce 

Správce osobních údajů:

SportHelp.cz, z. s.

IČO: 14167115

Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5

(dále také jen „Správce“)

Správce je provozovatelem webové stránky www.sporthelp.cz

 

2. Právní rámec 

Při provozování svých služeb Správce postupuje v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení GDPR“). 

Správce osobní údaje uživatelů zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů sdělené mu pouze v souladu s registrací do jeho služeb vč. osobních údajů, které uživatel správci přímo sdělí za účelem čerpání služeb poskytovaných online poradnami Správce.  

 

3. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje sdělené mu uživateli při registraci do poskytovaných služeb, a to zejména: 

Jméno a příjmení 

Rodné číslo

Datum narození

Bydliště (obvykle pouze PSČ)

Kontaktní údaje (telefon, email)

A dále zvláštní kategorii osobních údajů o zdravotním stavu, pokud uživatel v rámci dotazů pokládaných ve službách Poradna lékaře a Virtuální čekárna sdělí. 

 

4. Délka uchování osobních údajů

Správce údaje uchovává na období, které uživatel odsouhlasí v udělovaném souhlasu (5 let v případě služby Virtuální čekárna, 10 let v případě registrací do dalších služeb Správce). V případě odvolání uděleného souhlasu jsou osobní údaje uživatele, který svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal, odstraněny bez zbytečné časové prodlevy po obdržení vyjádření vůle uživatele.  

 

5. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů o zdravotním stavu

Správce výslovně sděluje, že zpracovává zvláštní kategorie údajů  o zdravotním stavu, tak, jak je sám subjekt údajů sdělí v pokládaném dotazu v online poradnách provozovaných Správcem, a to za účelem: 

  • vypracování odpovědi lékaře či odborníka ve zdravotnictví v rámci internetové Poradny uLékaře.cz a/nebo Virtuální čekárny

  • předání vhodným zdravotnickým zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci zdravotního stavu subjektu údajů, pokud o takovouto službu projeví subjekt údajů zájem v případě využití služby Poradna uLékaře.cz;

  • předání ošetřujícímu lékaři za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci zdravotního stavu subjektu údajů, pokud o takovouto službu projeví subjekt údajů zájem v případě využití služby Virtuální čekárna; 

to vše vždy po udělení výslovného souhlasu subjektů údajů. Tedy, subjekty údajů vždy předem výslovně souhlasí s tím, že Správce poskytnuté osobní údaje, vč. údajů zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu, zpracovává a dále poskytuje v rámci spolupráce lékařům a zdravotnickým zařízením a spolupracujícím odborníkům, kteří se zabývají zodpovídáním dotazů v rámci uživatelských poraden ve službě uLékaře.cz či jsou registrováni ve Virtuální čekárně.

 

6. Práva subjektů údajů 

Správce výslovně upozorňuje své uživatele jako subjekty údajů na jejich práva související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům

  • s právem na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezením zpracování

  • s právem vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat

  • s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (více informací na webových stránkách Úřadu: www.uoou.cz), 

případně další práva, která v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů dle nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů či dle dalších příslušných právních předpisů náleží. 

 

7. Způsoby zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely.

Správce provádí s osobními údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

Správce subjekty údajů informuje, že za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění povinností a požadovaných služeb je telefonická komunikace s uživateli monitorována. 

 

8. Zpracovatelé 

Správce údaje poskytuje pouze zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím výslovně položené dotazy, a to vždy jen na základě předem uděleného souhlasu subjektu údajů.

V případě, přeje-li si uživatel předat své osobní údaje zdravotnickému zařízení za účelem vyřešení jeho zdravotního problému, je na takovouto skutečnost předem vždy dotázán a předání jeho kontaktních údajů vč. informace o zdravotním problému, který si přeje uživatel se zdravotnickým zařízením řešit, se děje po jeho výslovném odsouhlasení. 

Správce se zpracovateli či dalšími správci osobních údajů uzavírá dohody, jimiž jsou  zaručeny garance pro ochranu osobních údajů. 

 

9. Technologie 

Osobní údaje, jakož i další informace a data stránek usporthelp.cz jsou chráněny pomocí aktuálně platných technologických postupů, vycházejících z doporučovaných standardů pro zabezpečení dat proti jejich odcizení, zneužití či jinému nežádoucímu nakládání s nimi. Ochrana osobních údajů našich uživatelů je pro nás zásadní a této problematice věnujeme patřičnou pozornost. 

 

10. Další informace 

Správce při provozu stránek sporthelp.cz a dalších služeb, které se k těmto stránkám vážou, využívá cookies. Informace o použití cookies naleznete v odkazu v patičce stránek www.sporthelp.cz

 

11. Kontaktní údaje ve věci zpracování a ochrany osobních údajů

Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit se na Správce, a to na jeho kontaktní údaje uvedené na stránkách www.sporthelp.cz nebo také pro tyto účely zřízenou zvláštní emailovou adresu support@sporthelp.cz

12. PROHLÁŠENÍ POJIŠTĚNÉHO, resp. JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Pojištěný, resp. jeho zákonný zástupce, bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje zpracovává pojistitel pro nezbytné plnění smlouvy a na základě svých oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu odvolání případného souhlasu, možnosti podání námitky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa.“

Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby zjišťoval či ověřoval jeho zdravotní stav pro účely změny pojištění, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů u příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), žádostí o poskytnutí lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, které se vztahují ke zdravotnímu stavu pojištěného; toto zmocnění platí i po smrti pojištěného a vztahuje se i na zjištění příčiny jeho smrti.

Pojištěný zprošťuje v souladu s § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, příslušného lékaře, resp. zdravotnické zařízení ve vztahu k pojistiteli mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je pojistitel oprávněn požadovat informace či dokumenty podle předchozího odstavce, a dále podle toho, jak je povinen je poskytovat pacientovi podle § 31 a násl. citovaného zákona, a to i v případě, že jde o diagnózu, která se obvykle pacientům v plném rozsahu nesděluje.

Pojištěný potvrzuje, že v dostatečném předstihu (na e-mail uvedený výše) před vstupem do pojištění obdržel Informace pro klienta platné od 1. 3. 2021, Pojistné podmínky pro skupinové pojištění O-985/20 a oceňovací tabulky a seznámil se s nimi.

bottom of page