top of page
Stanovy
SportHelp.cz, z.s.

Čl. I
Základní ustanovení

 1. Název: SportHelp.cz, z. s. (dále jen spolek)

 2. Sídlo: Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5

 3. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 4. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
  činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

Čl. II
Účel spolku

 1. Účelem spolku je:

a) vytvořit komunitu, která bude využívat komplexní služby a dostávat pravidelné informace určené zejména pro amatérské sportovce zaměřené primárně na péči o jejich zdraví;

b) sdílet myšlenky a propagovat zdravý amatérský sport.

Čl. III
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku, stanovami a tento svůj souhlas vyjádří písemnou přihláškou.

 2.  Vstupní věk člena činí maximálně 64 let. Členství jednotlivých členů končí nejpozději jeden den před výročním dnem počátku členství v roce, ve kterém se člen dožije věku 65 let.

 3. O přijetí člena a vzniku členství rozhoduje výkonný výbor.

 4.  Je-li členem spolku osoba mladší 18 let, činí závazná rozhodnutí za tuto osobu kterýkoliv ze zákonných zástupců s přihlédnutím k projevené vůli nezletilé osoby.

 5. Členové spolku neručí za vzniklé dluhy spolku.

 6. Ve spolku jsou čtyři druhy členství, a to základní a tři nadstandardní. Bližší podmínky členství vymezí spolek svým vnitřním předpisem vydaným výkonným výborem.

 

A) Členská práva a povinnosti

1. Každý člen spolku má právo zejména:

a) účastnit se činnosti spolku;

b) být informován o činnosti spolku;

c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;

d) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

e) účastnit se členské schůze s hlasem poradním;

f) ukončit kdykoli své členství.

 

2. Každý člen spolku má povinnost zejména:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu;

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
e) činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

f) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
g) s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
h) stanov rozhodl;

i) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

B) Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:

a) v případě vystoupení člena ze spolku lze tak učinit k výročí členské smlouvy, písemným oznámením člena spolku na adresu výkonného výboru;

b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesením a rozhodnutím orgánů spolku nebo jiných členských povinností;

d) úmrtím fyzické osoby;

e) zánikem spolku bez právního nástupce.

 

C) Zánik členství vyloučením

 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí
  o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
  bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

 


Čl. IV
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze, jako orgán poradní;

b) výkonný výbor, jako orgán nejvyšší;

c) předseda, jako individuální statutární orgán.


Čl. V
Členská schůze

1. Členská schůze je poradním orgánem a je složena ze všech členů spolku.

2. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

3. Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku dle potřeby.

4. Členské schůzi přísluší:

a) předkládat výkonnému výboru návrhy a náměty k činnosti spolku.

5. Mimořádnou členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku kdykoliv je potřeba, nebo
žádá-li o to alespoň jedna třetina členů. Předmětem jednání může být kterákoliv
záležitost stanov.

6. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů v době usnášení, každý člen má jeden hlas.


Čl. VI
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem spolku a je složený ze dvou členů.

2. Zasedání výkonného výboru se svolává pozvánkou zaslanou členům výkonného výboru prostřednictvím elektronické korespondence (e-mailem), a to nejméně 7 dní předem.

3. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění svých usnesení;

b) schvaluje stanovy a jejich případné změny;

c) vydává vnitřní předpisy a organizační řád spolku;

d) rozhoduje o přijetí nových členů spolku;

e) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku;

f) volí a odvolává ze svého středu předsedu spolku;

g) řídí činnost spolku a po všech stránkách dbá o naplňování jeho funkce a účelu;

h) zabezpečuje vedení účetnictví, předepsané evidence, spravuje majetek spolku či jemu svěřený majetek a dbá o jeho řádné využívání.

4. Výkonný výbor je schopen se usnášet za přítomnosti obou členů výkonného výboru. Výkonný výbor se usnáší souhlasem obou členů.

5. Rozhodnutí  výkonného výboru jsou písemná, ověřená podpisy obou přítomných členů.

6. Výkonný výbor umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí
a rozhodnutí výkonného výboru.

7. Členové výkonného výboru jsou ze zakládajících členů zvoleni na dobu neurčitou. Členové výkonného výboru mohou odejít/odstoupit ze své funkce, nebo do funkce člena výkonného výboru kooptovat nového člena, pouze na základě svého vlastního rozhodnutí. Členy výkonného výboru nelze bez jejich souhlasu z výkonu funkce odvolat.


Čl. VII
Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

 2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně ve všech záležitostech.

 3. Funkční období předsedy je desetileté.


Čl. VIII
Majetek spolku

 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva movitého i nemovitého majetku spolku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
  dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 2. Za řádné hospodaření spolku odpovídají členové výkonného výboru.

 3. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky;

b) dary a dotace všeho druhu;

c) případné příjmy z  vedlejší hospodářské činnosti.

4. S majetkem spolku musí být nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky.


Čl. IX
Zrušení a zánik spolku

 1. Spolek může být zrušen rozhodnutím výkonného výboru a zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Výkonný výbor jmenuje likvidátora a rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem spolku. Výkonný výbor také oznámí zrušení spolku příslušnému soudu. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku.

 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí v Praze dne 08. 12. 2021.

Ota Šunda, předseda

Ivana Štěchová, zakládající člen

Petra Šundová, zakládající člen

bottom of page